Maten slut efter 7 dagar i 30 svenska kommuner

PUBLICERAD: 25 januari 2023
UPPDATERAD: 21 februari

I 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka, visar senaste statistiken sammanställd av Hushållningssällskapet.

I 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka. Detta innebär att under 2 procent av årsbehovet täcks av kommunens egen livsmedelsproduktion. Värst är det för de 15 kommunerna runt Stockholm och Göteborg där åkermark ofta exploateras till fördel för bostäder, men även områden med övervägande del skogsmark riskerar stora försörjningsproblem vid krig och kris. Detta visar senaste statistiken sammanställd av Hushållningssällskapet.

De senaste årens katastrofer i form av krig, klimatförändringar, pandemi med mera har medfört att frågan om Sveriges förmåga att ta hand om sin egen befolkning i händelse av en större katastrof aktualiserats. Hushållningssällskapets beräkningar ger en överblick över markanvändning, foder- och livsmedelsproduktion och ska fungera som ett verktyg att förbättra försörjningsgraden, stärka krisberedskapen och utveckla näringslivet.

”Det är på det lokala planet man kan arbeta praktiskt med att få en bestående förändring på nationell nivå. Våra siffror visar på stor potential hos landets kommuner. Beräkningarna är tänkta som ögonöppnare, där resultatet skapar intresse för förändring hos till exempel politiker och beslutsfattare. Det behövs samsyn och arbete på regional nivå för en nationell förändring”, säger Frida Carlsson, VD på Hushållningssällskapet i Jönköping.

100 av landets 290 kommuner producerar livsmedel i form av energi så att det räcker till den egna befolkningen under ett år eller mer och dessa självförsörjande kommuner finns jämt spridda över landet. Av dessa är 20 så kallade superförsörjande kommuner som producerar mer än 5 gånger mer än vad som konsumeras i form av livsmedel, varav 14 kommuner producerar mer än 7 gånger mer jämfört med vad som förbrukas. Men även för dessa superförsörjare finns utmaningar. Stora behov av insatsvaror och arbetskraft liksom svårigheter att expandera utan att minska på den livsmedelsproducerande kapacitet andra kommuner är beroende av är vanligt förekommande.

Bland de 15 kommuner med lägst försörjningsgrad finns några med övervägande skogsmark, där det saknas lämplig åkermark att odla på. De här kommunerna är nästan helt beroende av andra kommuners livsmedelsproduktion eller importerade livsmedel.

Det finns dock lösningar och viljan till förändring är stor. Det visar inte minst intresset från landets kommuner som inte bara vill veta hur det rent konkret ser ut i den egna kommunen, utan är villiga att agera för att förbättra sitt utgångsläge.

”Det kan handla om att anpassa detaljplaner för att behålla åkermarken vid exploatering, att upprätta krisberedskapsplaner, anpassa matsedeln i offentliga måltider för att passa med lokala råvaror och deras säsongsvariationer, jobba med offentlig upphandling eller något annat. Varje kommun har sina förutsättningar”, säger Sofia Alriksson, landsbygdsutvecklare på Hushållningssällskapet i Jönköping.

”Den 24 januari hade 33 av landets kommuner beställt eller genomfört beräkningen. Vi har fått genomgående positiva reaktioner och ser en stor handlingskraft hos kommunerna

Att förlita sig på ett fåtal storproducerande kommuner innebär stora risker. I stället bör fokus ligga på att varje kommun gör sitt yttersta för att stötta och synliggöra den livsmedelsproduktion som sker – och skulle kunna ske – i den egna kommunen, konstaterar Hushållningssällskapet.

Försörjningsbalans Kommun
Hushållningssällskapets beräkningsverktyg presenterar statistik för livsmedelsförsörjningen på kommunnivå, något som aldrig tidigare gjorts i Sverige. Tjänsten som erbjuds är en kartläggning av en kommuns livsmedelsproduktion och konsumtion. Till grund ligger nationell statistik samt lokala uppgifter. Beräkningarna ger en överblick av markanvändning, foder- och livsmedelsproduktion (alla tillgängliga livsmedel). De baseras på de sammanlagda energiinnehållet i livsmedlen och inte enskilda livsmedel som bröd, kött och frukt. Man presenterar även antal företag, deras omsättning, vad som odlas och föds upp med mera. Beräkningarna inkluderar inte fisk, bär eller vilt. Vissa avgränsningar och antaganden har gjorts. Hushållningssällskapet kommer inte att presentera en lista över försörjningsbalansen i landets kommuner då vitt skilda förutsättningar skulle ge ett missvisande resultat.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado